logo
title
Cập nhật ngày: 30/12/2021
Ngày 24/12/2021, Bộ tài chính ban hành thông tư số 120/2021/TT-BTC về Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho ...
Cập nhật ngày: 17/12/2021
Ngày 02/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định số 2225/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh ...
Cập nhật ngày: 09/12/2021
Ngày 07/12/2021, Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành công văn Số: 8605/NHNN-PC về việc triển khai thi hành Nghị định số 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 ...
Cập nhật ngày: 08/12/2021
Ngày 30/11/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL về Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 06/2017 TT-BVHTTDL ...
Cập nhật ngày: 01/11/2021
Ngày 28/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính ...
Cập nhật ngày: 04/01/2021
Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã ban hành luật số 67/2020/QH14 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.
Cập nhật ngày: 04/01/2021
Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính ra thông tư số 112/2020 TT-BTC về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn ...
Cập nhật ngày: 06/08/2020
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao ...
Cập nhật ngày: 06/08/2020
Luật đầu tư số 61/2020/QH14 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.
Cập nhật ngày: 06/08/2020
Thông tư ban hành ngày 25/03/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; nội dung bồi ...